Bij het betreden van het evenementen terrein aan de Werkina gaat men akkoord met de veiligheids- en huisregels die onderstaand, op de website en Facebook pagina van Oranjevereniging Werkendam vermeld staan. Alle aanwijzingen gegeven door vrijwilligers van de Oranje Vereniging Werkendam, beveiligingspersoneel en/of bevoegd gezag dienen direct te worden opgevolgd. Bij niet naleven kan de organisatie de toegang ontzeggen zonder teruggave van entreegelden en/of andere vorm van compensatie.
 • Het is verboden om alcoholhoudende dranken van buiten het evenementen terrein mee te brengen en/of te nuttigen.
 • Drugs en/of andere verdovende middelen zijn verboden en zal leiden tot inbeslagname bij niet naleven.
 • Het gebruiken of bij zich dragen van wapens is ten strengste verboden. Bij constatering wordt aangifte gedaan bij de politie en wordt de toegang tot het terrein u ontzegd.
 • Er wordt geen alcohol verkocht / geschonken aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Er wordt geen alcohol verkocht / geschonken aan personen die in beschonken toestand verkeren, ter beoordeling door het barpersoneel en/of organisatie.
 • Het is niet toegestaan om te gooien met drank of andere voorwerpen.
 • Roken in de feesttent is verboden.
 • Geluidsniveau feesttent is mogelijk >85 dba.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen en/of letsel ten gevolge van bezoek aan het evenement.
 • Bij opzettelijk vernielen van eigendommen van de organisatie / kermis zal er aangifte worden gedaan bij de politie en wordt men de toegang tot het evenementen terrein / feesttent geweigerd.
 • Iedereen wordt geacht bij te dragen aan het schoonhouden van het evenementen terrein.
 • De organisatie heeft het recht een bezoeker(s) te weigeren.
 • Bij het betreden van het feestterrein of het deelnemen aan activiteiten van de Oranjevereniging Werkendam stemt u ermee in dat er beeld- en geluidsmateriaal van u gemaakt en gepubliceerd kan worden.
Deze regels zijn opgesteld in overleg tussen Oranje Vereniging Werkendam, Politie, Gemeente en beveiliging. Bij overtreding van de bovenstaande regels volgt verwijdering van het evenementen terrein en afhankelijk van de overtreding wordt aangifte gedaan bij de politie.